Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Financial Decision Coach, gevestigd te Zandvoort aan de Marisstraat 28, 2042 AK. Hierna te noemen “opdrachtnemer”

1.2 De natuurlijke of rechtspersoon aan wie opdrachtnemer enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Hierna te noemen “cliënt”

Artikel 2: Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aangaan overeenkomst

3.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor opdrachtnemer bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van opdrachtnemer.

3.2 De verplichtingen van opdrachtnemer gaan nooit verder dan door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4: Offerte en totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is opdrachtnemer gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

4.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

4.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en opdrachtnemer de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “de opdrachtbevestiging”

Artikel 5: Medewerking door cliënt

5.1 Cliënt zal opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

5.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 5.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 5.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is opdrachtnemer bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 6 Uitvoering

6.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. 

6.2 Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

6.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.4 De door opdrachtnemer gepresenteerde, maar door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende aanbieder.

6.5. Aan door opdrachtnemer gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de doorwerking daarvan in de maandlasten van cliënt, kan cliënt geen rechten ontlenen.

6.6 Aan door opdrachtnemer gemaakte berekeningen met betrekking tot verwachte rendementen en waardeontwikkelingen kan cliënt geen rechten ontlenen. De verwachte rendementen en waardeontwikkelingen zijn slechts een prognose.

Artikel 7 Wijzigingen en meerwerk

7.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door opdrachtnemer in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

7.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer.

7.3 Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

7.4 Indien naar het oordeel van opdrachtnemer een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is opdrachtnemer bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 8 Honorarium

8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen.

8.2 Bij een abonnement wordt de vergoeding schriftelijk met u vastgelegd. Via een automatische incasso wordt de met u overeengekomen vergoeding periodiek geïncasseerd. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

Artikel 9 Prijs en betaling

9.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.       

9.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtnemer is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

9.3 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van opdrachtnemer dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 10 Termijnen

10.1 De door opdrachtnemer opgestelde termijnen waarbinnen de aan haar verstrekte opdracht zal uitvoeren vormen altijd slechts een indicatie van de tijd die benodigd is voor de werkzaamheden. Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij opdrachtnemer schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en opdrachtnemer ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. In dat geval is opdrachtnemer verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/ of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

11.2 Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, ziekte van ingezet personeel, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie is.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de aansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

12.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt te kort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke opdrachtnemer, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 

12.3 In geval opdrachtnemer adviseert en/of bemiddelt bij financiële producten met een beleggingscomponent, verschaft opdrachtnemer slechts een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van de cliënt, die direct of indirect voortvloeit uit een tegenvallende waardeontwikkeling van financiële producten.

12.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten door opdrachtnemer gebruikte software of computerprogrammatuur.

12.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door cliënt aan opdrachtnemer verzonden (email) berichten opdrachtnemer niet hebben bereikt.

12.6 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen te kort blijft schieten.

12.7 Een aanspraak vervalt in ieder geval, als opdrachtnemer niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 13 Annulering

13.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van opdrachtnemer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient opdrachtnemer de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beëindiging

14.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Geschillen

16.1 Klachten met betrekking tot door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat cliënt de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van opdrachtnemer, te worden ingediend bij opdrachtnemer. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichting van opdrachtnemer op

16.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 17 Slotbepaling

17.1 Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

17.2 Ingeval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.